O czasopiśmie

Annały traktowane są jako platforma wymiany poglądów na temat zagadnień kluczowych dla edukacji na tle badań naukowych i uwarunkowań edukacyjnych w różnych krajach.

Współczesne tendencje do interdyscyplinarnego rozwoju nauk mają wpływ na proces nauczania i uczenia się biologii i przyrody, a dla dydaktyki oznaczają wejście w problematykę podstawowych celów kształcenia wyższego. Stąd konieczność badań teoretycznych i empirycznych dotyczących interdyscyplinarnego modelu kształcenia oraz rozwiązań dydaktycznych wpływających na: 1/ edukację formalną i pozaformalną, 2/ nową rzeczywistość, 3/ osobowość, 4/ aktywność obywateli społeczeństwa demokratycznego, 5/ kulturę w społeczności globalnej, 6/ komunikatory naukowe w codzienności, 7/ metapoznanie w edukacji permanentnej, 8/ kompetencje absolwentów kierunków przyrodniczych i deskryptory efektów kształcenia jako punkty odniesień kwalifikacji, którymi w Ramowej Strukturze Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa są: wiedza i rozumienie, wiedza jak działać, wiedza jak być.

Wymienione zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w kolejnych numerach annałów. Poszczególne artykuły pozwalają naukowcom, nauczycielom, edukatorom, animatorom kultury i studentom na wymianę doświadczeń, wyników badań i opracowywanych materiałów; umożliwiają stawianie pytań o teorie, zasady naukowe, zakres pojęć naukowych, etyczne i socjologiczne implikacje koncepcji naukowych. Są to przykłady problematyki haseł: „Nauczyciel epoki cyfrowej”, „Społeczeństwo wiedzy”, „e-edukacja”. Badania te zawsze są osadzone w kontekście społecznym, co czyni z nich cenną analizę uwarunkowań procesów edukacyjnych.

Tom I annałów dotyczył transformacji dydaktyki biologii jako subdyscypliny pedagogicznej oraz przedmiotu kształcenia w tradycji akademickiej na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. W tomie II poruszono kwestię poszukiwania paradygmatów dla edukacji i modeli edukacyjnych promujących zagadnienie bioróżnorodności. Tom III obejmował artykuły na temat ‘health literacy’ – wiadomości i umiejętności, którymi powinien posługiwać się każdy człowiek w zakresie treści dotyczących zdrowia. W tomie IV skupiono się na edukacji całożyciowej w zakresie interdyscyplinarnego ujmowania treści na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony środowiska.Tom V dotyczył animacji kultury przyrodniczej jako sposobu wywierania wpływu na proces kształcenia, wychowanie przez kulturę i dla kultury oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa wiedzy. 

Studia ad Didacticam Scientiarum Socialium Pertinentia” jest międzynarodowym periodykiem naukowym Uniwersytetu KEN w Krakowie ukazującym się od 2023 w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych. Od 2011 r.  ukazywał się jako  rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia” – i programowo określał zakres studiów dydaktycznych nad biologią z przypisaną dziedziną nauk społecznych, w których mieści się  pedagogika. Od 2023r. czasopismo został przypisane do Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych i wdawanie jest w językach konferencyjnych. Programowe założenia związane z czasopismem nadal utrzymują założenia dziedziny nauk społecznych.  Stanowi namysł  nad dydaktyką przyszłości nauk społecznych oraz namysł nad człowiekiem w obszarze jego aktywności społecznej, jego życiem  i aktywnością w naukach społecznych. Czasopismo skierowane jest szczególnie do środowisk akademickich, ale prezentuje również praktyczny wymiar nauki społecznej. Z tej racji skierowane jest do pedagogów, polityków, do każdego, kto zainteresowany jest sprawami  społecznymi, życiem obszarów społecznych. Dotyczy wymiany poglądów na temat zagadnień kluczowych w edukacji w obszarze badań naukowych i międzynarodowej rzeczywistości edukacyjnej. Konieczność badań teoretycznych i empirycznych dotyczących interdyscyplinarnego modelu nauk społecznych wpływających na: edukację społeczną, aktywność obywateli społeczeństwa – kulturę w społeczności globalnej, komunikację naukową: kompetencje absolwentów kierunków społecznych i deskryptory efektów kształcenia. Platforma dzielenia się wiedzą na łamach czasopisma pozwala naukowcom, edukatorom, politykom społecznym oraz studentom na wymianę doświadczeń i wyników badań. Badania pozostają osadzone w kontekście dziedziny nauk społecznych, co czyni z nich cenną analizę praktycznych uwarunkowań procesów edukacyjnych i społecznych. Zagadnienia prowadzone w obszarach nauk społecznych dotyczą: nauk o zarządzaniu i jakości, o polityce i administracji, o bezpieczeństwie, nauk pedagogicznych, socjologicznych, prawnych, prawa kanonicznego, oraz nauk o rodzinie i o zdrowiu.

SaDSSP to czasopismo o otwartym dostępie. Z tej racji zapewnia – otwarty dostęp – do swoich treści, kierując się bezpłatnym udostępnianiem swoich artykułów opinii publicznej. Studia ad Didacticam Scientiarum Socialium Pertinentia (SaDSSP) jest czasopismem recenzowanym. Każde zgłoszenie poddawane jest wstępnej oceniane przez Radę Redakcyjną, która kieruje również formalnym procesem recenzowania

Zapraszamy serdecznie do włączenia się do publikacji artykułów naukowych  na łamach „Studiów ad Didacticam Scientiarum Socialium Pertinentia”.

Prezentowane czasopismo znajduje się na Liście Czasopism punktowanych z przypisaną liczbą punktów: 40.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu  Pedagogicznego w Krakowie

Prefiks DOI: 10.24917 Index Copernicus (wartość IC™): ICV 2016 = 82,61 ICV 2017 = 92,59 ICV 2018 = 88,96 ICV 2019 = 91,98 ICV 2020 = 100

Aktualny numer

Tom 382 Nr 13 (2023): Studia ad Didacticam Scientiarum Socialium Pertinentia
Wyświetl wszystkie wydania