Dla autorów

Wymogi redakcyjne:

Przyjmujemy do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane, niezależnie od wersji językowej lub formy upowszechnienia („papierowa” czy online).

Prosimy o nadsyłanie tekstu przygotowanego w edytorze WORD, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, paginacja, tekst dwustronnie wyjustowany. Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń. Tekst powinien zawierać śródtytuły.

Artykuł musi być zaopatrzony w abstrakt w języku polskim i angielskim, 3 do 5 słów kluczy w języku polskim i angielskim oraz tytuł przetłumaczony na język angielski. W czasopiśmie obowiązuje tzw. Harvardzki standard redagowania przypisów i bibliografii w wersji - APA.

___________________________________________________________________________________________________________________

Procedura recenzyjna:

Każdy z Autorów, który przesyła artykuł do opublikowania wyraża zgodę na procedurę recenzji. Recenzji dokonuje się dwuetapowo: w pierwszej kolejności artykuł poddawany jest ocenie formalnej przez Redajcję, a jeżeli uzyska pozytywną ocenę, zostaje przekazany do ślepej recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają stopień doktora (bądź wyższy).

Autor będzie poinformowany o wyniku procedury recenzenckiej. Teksty niebędące artykułami naukowymi (recenzje, komunikaty, sprawozdania itp.) nie podlegają procedurze recenzowania; o ich dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja.